Podmienky spracúvania osobných údajov (ich zisťovanie, spracovanie, ukladanie)
Prevádzkovateľom osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „ZoOOÚ“). je BIO pre VÁS  so sídlom Biskupa Klucha 39, 951 31 Močenok
Ako prevádzkovateľ získavame, spracúvame a uschovávame osobné údaje, ktoré na portáli www.bioprevas.sk  poskytol a zadal kupujúci alebo osoba registrujúca sa pre nákup ( ďalej v tomto bode spoločne „kupujúci“).
Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu:
-meno a priezvisko,
- ulica, číslo, PSČ, obec,
- e-mail,
- telefón.
Účelom spracúvania osobných údajov je predaj tovaru cez internet, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky, vrátane jeho doručenia kupujúcemu, identifikácie zmluvného partnera a plnení realizovaných cez web shop predávajúceho.
K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo.  V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
Od účinnosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“) , ktoré nadobudne účinnosť dňa 25.05.2018 máte právo v zmysle článkov 12 až 22 Nariadenia na transparentné spracovávanie osobných údajov, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov (na zabudnutie), právo na obmedzenie spracúvania údajov a právo na prenosnosť údajov. V zmysle uvedeného máte právo aj vzniesť námietku pri spracovávaní pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania. Pre podrobnejšie informácie o spracovávané osobných údajov sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa na kontaktnej adrese BIO pre VÁS  alebo emailom na adrese bioprevsetkych@gmail.com
 
Prevádzkovateľ internetového obchodu  www.bioprevas.sk
BIO pre VÁS
951 31 Močenok 39 
IČO:51496071

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.bioprevas.sk


Účel spracúvania osobných údajov
- Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
- Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
- Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.bioprevas.sk
- Evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
- Zasielanie informačných elektronických správ, v prípade ak má o túto službu záujem zákazník.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Fakturačné údaje:
- Meno a priezvisko / Obchodný názov (pri firemných objednávkach)
- Adresa trvalého bydliska / sídla (pri firemných objednávkach)
- IČO, DIČ (pri firemných objednávkach)

Údaje pre doručenie
- Meno a priezvisko príjemcu
- Adresa doručenia
- Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti pre správne doručenie

Kontaktné údaje
- Meno a priezvisko
- Telefónne číslo - pre potreby komunikácie so zákazníkom.
- Adresa elektronickej pošty – na účely zaslania potvrdení objednávok.
Zverejnenie údajov
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

Práva a povinnosti dotknutej osoby
- Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
- Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).
- Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
- Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
- Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
- Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
- Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
- Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
- Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

- Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
- Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese bioprevesetkych@gmail.com  písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.