Všeobecné obchodné podmienky


1. Vymedzenie pojmov

Kupujúci – je spotrebiteľ.
Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v
rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania ( ďalej iba „
kupujúci“).
Predávajúci– je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo
na jej účet ( ďalej iba „ predávajúci“).
(ďalej spoločne iba „ zmluvné strany“)
Na účely týchto obchodných podmienok sa predávajúcim rozumie:

BIO pre VÁS
Biskupa Klucha 39/29
951 31 Močenok
IČO: 51496071
DIČ: 1072440391


2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany
kupujúceho a jej akceptovaním na strane predávajúceho.
Každá objednávka je realizovaná prostredníctvom internetového obchodu www.bioprevas.sk,
ktorého prevádzkovateľom je predávajúci, zmluvné strany sú obsahom objednávky viazané.
Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí
požadovaných systémom pri realizácií objednávky.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol so všeobecnými obchodnými
podmienkami oboznámení. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej
zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si
dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia
kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.


3. Dodacie podmienky

Z uzavretej kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmety kúpy odovzdať
a kupujúcemu povinnosť predmety kúpy prevziať a zaplatiť zaň kupujúcemu dohodnutú cenu.
Náklady spojené s balením, vážením  meraním znáša predávajúci a náklady spojené s prevzatím
a odoslaním na miesto dodania kupujúci.
Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, spravidla do 30-tich dní odo dňa
uzavretia zmluvy. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.
Ak kupujúci neprevezme predmet kúpy, je predávajúci oprávnený predmet kúpy buď uložiť na
náklady kupujúceho vo verejnom skladišti, alebo u iného uschovávateľa, alebo ho môže po
upozornení predať na účet kupujúceho. Ak ide o vec podliehajúcu rýchlej skaze a ak nie je na
upozornenie čas, nie je upozornenie potrebné.
Prevzatím veci v mieste dodania prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpenej veci.


4. Zodpovednosť predávajúceho za vady

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky skontrolovať či zásielka nie je
poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle
poškodenie) zásielku nepreberajte. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s
prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek
viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z
tohto titulu nebudú uznané. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a
uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.
V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má kupujúci právo na včasné, úplne
a bezplatné odstránenie vzniknutej vady.  Kupujúci má právo požadovať aj výmenu veci, ak tým
nevniknú predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok
novým výrobkom, alebo ak si kupujúci bude želať výrobkom iného typu, pričom dôjde k
doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.
V prípade, že bude vada tovaru neodstrániteľná a predávajúci nebude mať k dispozícii nový
výrobok, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť.
Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy
bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.  Ak dôjde k výmene tovaru, začne
plynúť záručná doba znova odo dňa prevzatia  tovaru kupujúcim.


5. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy  a zrušiť objednávku pred jej záväzným akceptovaním
predávajúcim kedykoľvek a bez udania dôvodu.
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj po záväznom akceptovaní objednávky predávajúcim v
prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v  dohodnutej lehote alebo
dodatočne predĺženej lehote.
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru,
ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, to však neplatí pri

 • predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaji tovaru,  uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Predávajúci je povinný vrátiť všetky platby, ktoré od kupujúceho v súvislosti s kúpnou zmluvou
prijal,  a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14-tich dní. Predávajúci je povinný vrátiť
platbu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Predávajúci však nie je
povinný vrátiť platbu skôr než kupujúci preukáže, že tovar poslal späť.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14-tich dní vrátiť tovar spolu s faktúrou predávajúcemu,
pričom kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
Odstúpenie od zmluvy je potrebné posielať na e- mail : bioprevsetkych@gmail.com.
Nepoškodený a zabalený tovar je potrebné vrátiť na adresu spoločnosti : BIO pre VÁS, Sv.
Gorazda 621, 951 31 Močenok.
Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku.
Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ku ktorému došlo neadekvátnym
zaobchádzaním s tovarom. Predávajúci je preto oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť
kupujúcemu vrátená náklady, ktoré sú potrebné na navrátenie tovaru do predošlého stavu.


6. Ochrana osobných údajov

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov sa predávajúci zaväzuje spracovávať
osobné údaje v súlade so zákonom, spôsobom, ktorý nie je v rozpore s dobrými mravmi a na
stanovený účel.
Osobné údaje budú spracované za účelom doručenia objednaného tovaru a teda splnenia
povinnosti predávajúceho, ktorá plynie z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim
a kupujúcim.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje
meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných
údajov na účely doručenia objednaného tovaru kupujúcemu. Kupujúci má kedykoľvek možnosť
svoj súhlas odvolať a žiadať odstránenie svojich osobných údajov z databázy internetového
obchodu www.bioprevas.sk.
Predávajúci sa zaväzuje, že nikdy neposkytne osobné údaje a ani žiadne ďalšie informácie
o kupujúcom tretej strane, okrem osobných údajov potrebných na doručenie tovaru, ktoré sú
poskytnuté prepravcovi.
Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia
objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi
Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v
platnom a účinnom znení.

7. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie
zmierlivého vyriešenia sporu medzi kupujúcim a predávajúcim  a na predchádzanie vzniku
súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade, ak je kupujúci nespokojný
s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s predávajúcim bol
bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým
je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má
k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže spotrebiteľ
prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na
internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-
spotrebitelskych-sporov.soi

8. Reklamačný poriadok

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený  u predávajúceho na základe kúpnej zmluvy
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.
Záručná doba je 24 mesiacov, to platí pre spotrebný tovar.  Práva zo zodpovednosti za vady pri
veciach, ktoré sa rýchlo kazia (najmä potraviny), sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci
po kúpe, inak práva zaniknú.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení
vady, ak reklamáciu kupujúci neuplatní včas ( teda v záručnej dobe) zanikajú  mu práva zo
zodpovednosti predávajúceho za vady.

Nie je možné úspešne reklamovať poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením  znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,
 • škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí
byť riadne zabalený a má obsahovať:

 • reklamovaný tovar vrátane príslušenstva,
 • kópiu/ originál faktúry, dokladu o zaplatení,
 • popis závady,
 • kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail.

Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou
nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov
hygienických štandardov.
Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí
kupujúci.
Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie
tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez
zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného
konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje
zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného
konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď,
v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však
nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej
lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu
vrátená plná suma za tovar.
V prípade vybavenia reklamácie sa použijú ustanovenia čl. 4 Zodpovednosť predávajúceho za
vady.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným
stanoviskom.
Priebežne sa môžete  informovať o stave Vašej reklamácie na telefónom čísle +421918536414 cez
pracovné dni od 08.00 do 16.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu: bioprevsetkych@gmail.com
Kontaktnou osobou je Mgr. Gabriela Lenčéšová.
 
Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 1.6. 2018